✔زن...

در وجود هر زن
دختربچه ای چهارساله ببین
که از تو فقط مهـربانی و توجه می خواهد،
در آغوشش بگیر،نوازشش کن...
خیاش را راحت کن که هستی،جایی نمی روی طوری رفتار کن که اطمینان حاصل کند
زن های دیگر برایت مهم نیستند!!
وقتی با نگرانی مسیر نگاهت را دنبال می کند
برگرد و به لبخندی مـهمانش کن و بگو،به زبان بیاور:
"من فقط تو را می بینم"

ی.خ=عاشقتم ماه من ماچقلب 

/ 0 نظر / 19 بازدید